1.         Általános rendelkezések

 

1.1.   A Molnár Kereskedőház Kft. adatkezelése

 

A Molnár Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr, Verseny utca 32. fszt. 1.) fogtechnikai anyagok forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság.

 

A Molnár Kereskedőház Kft. fenti szolgáltatásait elsősorban a www.molnarkerhaz.hu Weboldalon keresztül nyújtja, az ügyfeleknek lehetőségük van azonban arra is, hogy az általuk kiválasztott fogtechnikai anyagot személyesen rendelje meg a Molnár Kereskedőház Kft. székhelyén működtetett irodában.

 

A Molnár Kereskedőház Kft. által nyújtott szolgáltatást – azok jellegénél fogva – elsősorban egyéni vagy társas vállalkozások veszik igénybe, természetesen lehetőség van arra is, hogy magánszemélyek rendeljenek a Webáruházból.

 

A Molnár Kereskedőház Kft. személyes adatot kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát az Érintett, aki az adatokat a regisztráció vagy regisztráció nélküli vásárlás, valamint a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során adja meg.

 

A Molnár Kereskedőház Kft. csak azon személyes adatokat kezeli, amelyek szükségesek a szolgáltatásnyújtáshoz. AMolnár Kereskedőház Kft. nem kezeli az Érintett különleges adatait.

 

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a Molnár Kereskedőház Kft. által üzemeltetett www.molnarkerhaz.hu Weboldalon időbeli korlátozás nélkül.

 

1.2.   Az Adatkezelő

 

A jelen Tájékoztató 1.1. pontjában leírtak szerint az egyes szolgáltatások nyújtása során az adatkezelési tevékenységet kizárólag aMolnár Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaságvégzi.

A cég rövidített elnevezése: Molnár Kereskedőház Kft.

Székhely: 9023 Győr, Verseny utca 32. fszt. 1.

Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-09-004097

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ. 08-09-004097

Adószám: 11134648-2-08

Statisztikai számjel: 11134648-4646-113-08.

Képviselő: Molnár Kristóf és Molnár Szabolcs ügyvezetők önállóan

A cég elektronikus elérhetősége: info@molnarkerhaz.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekre: adatvedelem@molnarkerhaz.hu

A cég honlapja: www.molnarkerhaz.hu

Telefon: +36-70/442-44-42

 

1.3.   A Tájékoztató tárgyi hatálya

 

Jelen Tájékoztató hatálya awww.molnarkerhaz.hu Weboldalhoz kapcsolódó, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre (személyes adatok kezelésére) terjed ki.

 

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed továbbá az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített vagy létesíteni kívánó Érintettek, továbbá az Adatkezelő Partnereinek kapcsolattartói személyes adatai kezelésre.

 

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek nem minősülnek személyes adatnak (pl. gazdasági társaságok adatai, stb.), továbbá azon adatokra, amelyek nem hozhatóak kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, anonimizált adatok, stb.)

1.4.   A Tájékoztató célja

 

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse és ismertesse a Molnár Kereskedőház Kft. által nyújtott szolgáltatás keretében megvalósuló adatkezelések során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, szabályokat.

 

1.5.   Vonatkozó jogszabályok

 

A Molnár Kereskedőház Kft., mint Adatkezelőkötelezettséget vállal arra, hogy a mindennapi tevékenységével kapcsolatos valamennyi (papír alapú és elektronikus) adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Tájékoztató elkészítése során a Molnár Kereskedőház Kft. az alábbi jogszabályokat és Európai Uniós Rendeletet vette figyelembe:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény;
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

 

2. Fogalommeghatározások

 

2.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2.Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, ide értve a felhasználót is.

2.3. Felhasználó: az a természetes személy Érintett, aki a Weboldalon található bármelyik szolgáltatásra regisztrál, vagy szolgáltatást regisztráció nélkül igénybe vesz, és ennek során megadja a személyes adatait;

2.4. Weboldal: a Molnár Kereskedőház Kft. által üzemeltetett www.molnarkerhaz.hu weboldal és annak valamennyi aloldala.

2.5. Szolgáltatás: A Weboldalon elérhető szolgáltatások​.

2.6.  Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.7.  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.8.   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.9.   Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.10.   Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.11.   Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.12.   Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14. Külső szolgáltató​: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

 

3. Adatvédelmi tisztviselő

 

A GDPR vonatkozó rendelkezése alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő            kijelölésére, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenysége nem foglalnak magában olyan műveletet, amely a           Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá         az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó           határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

4. Az adatkezelés módja, adatbiztonság

4.1. Az adatkezelés módja

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség, az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően, célhoz kötötten kezeli. A személyes adatok eredeti céltól eltérő célra történő felhasználására az Érintett előzetes tájékoztatása és hozzájárulása alapján van lehetőség. Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.

 

A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai kizárólag az ilyen személy felett szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – az IP cím kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

 

Az Adatkezelő biztosítja az Érintettek számára a jogaik érvényesülését, továbbá törekszik arra, hogy az adatkezelése átlátható legyen.

 

Az Adatkezelő tevékenysége során tiszteletben tartja mindazon személyek magánszférához való alapvető jogát, akik részére személyes adatot adnak át, és messzemenőkig elkötelezett ezek védelme iránt.

 

Ennek megfelelően az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja és garantálja.

 

4.2. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az  irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisíts, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről (a szoftverek és a hardverek informatikai és fizikai védelemről;
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok biztonságos kezeléséről;
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az adathordozó eszközök fizikai védelméről (tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről;

 

Az Adatkezelő a papíralapon tárolt adatok védelme érdekében megteszi minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést (pl.: fizikai biztonság, tűzvédelem, stb.).

 

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

Az Adatkezelőa személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kezeli. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat kizárólag ezen célokkal összeegyeztethető módon kezeli. („célhoz kötöttség”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

 

Az Adatkezelő adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozza az adatkezelést. („adattakarékosság”);

 

Az Adatkezelő adatkezelése során biztosítja, hogy a személyes adatok pontosnak és lehetőleg naprakésznek legyenek, minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse. („pontosság”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyanformában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. („korlátozott tárolhatóság”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)

 

Az Adatkezelő felelős a fentiekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

AzAdatkezelőnek az adatkezelés elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

6. A kezelt személyes adatok felvétele, a személyes adatok köre

6.1. A kezelt személyes adatok felvétele

 

Az Érintett személyes adatai a Weboldalon keresztül adja meg az Adatkezelő részére. Ebben az esetben az Érintett a Weboldal látogatása során a Weboldalon található egyes szolgáltatások igénybevétele érdekében az erre a célra kialakított felületen maga adja meg a személyes adatait az Adatkezelő részére. Ebben az esetben az Érintett a személyes adatai elküldését megelőzően két jelölőnégyzet kijelölésével egyrészt nyilatkozik, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismerte, azt elfogadja, másrészt pedig önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez azon szolgáltatás nyújtása céljából, amely szolgáltatás igénybe vétele érdekében személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

 

Az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített vagy létesíteni kívánó, továbbá az Adatkezelő Partnereinek kapcsolattartói személyes adatai papír alapon vagy elektronikus formában kerülnek az Adatkezelő birtokába.

 

6.2. A kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

 

Az adatkezelés érintettjei azon természetes személyek, akik a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszik, akár regisztrált felhasználóként, akár regisztráció nélkül. A Molnár Kereskedőház Kft. elsősorban a regisztrált Felhasználók adatait kezeli. A Weboldalt látogató, nem regisztrált Felhasználók adatainak kezelésére csak korlátozottan kerül sor, a Weboldal működésével, fejlesztésével összefüggésben.

 

1./ Weboldalon keresztül a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott személyes adatok: név, e-mail cím.

 

2./ A Webáruházban regisztrációval vagy regisztráció nélkül történő rendelés során megadott személyes adtok:számlázás adatok (keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím) és a szállítás adatok (keresztnév, vezetéknév, cím).

 

3./ Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: teljesnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

 

4./ Számlakiállítással kapcsolatos adatok: A megbízási díjról az Adatkezelő számlát állít ki, amelynek érdekében kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, megbízási díj összege).

 

5./ Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatok: Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében jogvita kialakulásának esetére (pl. megbízási díj követelés Ingatlanközvetítő megkerülése, stb.) kezeli az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítéséhez szükséges adatokat és iratokat.

 

6./ Az Adatkezelő munkavállalóinak, vagy vele munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló Érintettek személyes adatai. (munkavállaló teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.)

 

7./ Az Adatkezelőnél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatai, önéletrajzok. (A jelentkező teljes neve, az önéletrajza és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszám, e-mail cím).

 

8./ Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai. (a partner képviselőinek, kapcsolattartóinak teljes neve, telefonszáma és e-mail címe

 

9./ A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat a Tájékoztató 10. pontjában írtak szerint.

 

7. Az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége

 

Az Adatkezelő a GDPR alapján a személyes adatokat kizárólag akkor kezelhet, ha az alábbi hat jogalap közül legalább egy teljesül:

 

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ebben az esetben az adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 

Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő az érdekmérlegesét mindig a konkrét eset körülményeit figyelembe véve végzi el.

 

8. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő az egyes személyes adatokat az alábbiakban rögzített időpontig kezeli.

 

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat tehát az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezeli.

 

A kapcsolattartáscéljából megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően az Érintett törlési kérelmének elküldéséig, de legfeljebb a kapcsolat fennállását követő legfeljebb 5 (öt évig kezeli.

 

A számviteli törvényben foglalt számla kiállítási kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratokat az Adatkezelő a számviteli törvénynek megfelelően 8 (nyolc) évig kezeli.

 

Az igényérvényesítéshez szükséges adatokat az Adatkezelő az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

 

Szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

 

A Weblapon történő regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a regisztrációtól kezdődően a regisztráció törléséig vagy az Érintett (regisztráló) törlési kérelmének teljesítéséig kezeli.

 

Az Adatkezelő a munkavállalói vagy vele munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló Érintettek személyes adatait a munkaviszony vagy a jogviszony megszűnésétől számított 50 (ötven) évig kezeli, amennyiben számviteli bizonylat kiállításra is sor került, úgy a számviteli bizonylatot és az annak alapjául szolgáló okiratokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig őrzi.

 

Az Adatkezelőnél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező személyek személyes adatait, az önéletrajzokat, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy az Adatkezelő a jelentkezés elutasítását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy későbbi jogviszony létesítése érdekében és céljából legfeljebb 1 (egy) évig tovább kezelje.

 

Az Adatkezelő a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatait az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) évig őrzi.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az adatkezelés célja megszűnt, és az adatkezelést jogszabály sem teszi lehetővé.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha azÉrintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a tiltakozás teljesíthető.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha bebizonyosodik, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az Adatkezelőt a felügyeleti hatóság vagy más hatóság, bíróság a személyes adat törlésére kötelezi.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha azadatok kezelésének határideje lejárt.

 

Az adatkezelés időtartamárnak lejártát követően az Adatkezelő az által kezelt személyes adatokat a visszaállítás lehetősége nélkül törli.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról, a törlési kérelmekről és az adatok törléséről nyilvántartást vezet.

9. Az adatkezelés helye

 

Az Érintett által a Weboldalon keresztül megadott személyes adatait az Adatkezelő a saját szerverein elektronikusan tárolja, amelyek megfelelő védelme felől az Adatkezelő gondoskodik. Az Adatkezelő a saját adatbázisban tárolt valamennyi személyes adathoz hozzáfér.

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatbázisban nyilvántartott adatokat kizárólag azok a munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelelő az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz kizárólag a fent felsorolt személyek férjenek hozzá.

 

A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő őrzi.A papír alapú iratok őrzése az ügyféltértől elzárt zárt helyiségben és zárt szekrényben megoldott.

10. Az egyes adatkezelések

 

A Tájékoztató jelenpontjában az Adatkezelő által végezett egyes adatkezelések kerülnek ismertetésre az alábbiak szerint:

 • adatkezelés ismertetése
 • a kezelt személyes adatok köre
 • az adatkezelés célja
 • az adatkezelés jogalapja
 • az adatkezelés helye
 • az érintettek köre
 • az adatkezelés időtartama

 

10.1. A Weboldalon történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

A www.molnarkerhaz.hu Weboldalt kizárólag a Molnár Kereskedőház Kft. adatkezelő üzemelteti.

Amennyiben az Érintett a Weboldalon található valamely szolgáltatás igénybevétele során megadja a személyes adatait, azokat az Adatkezelő, mint a Weboldal kezelője és fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja az Érintett által igénybe vett szolgáltatás nyújtása (pl. kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés). A Weboldalhoz kapcsolódóan sor kerül technikai adatok kezelésére és cookie-k alkalmazására, az alábbiakban meghatározottak szerint.

 

A kezelt személyes adatok köre: a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén az Érintett neve és e-mail címe; az ajánlatkérésre szolgáló űrlap kitöltése során az Érintett neve, e-mail címe és telefonszáma.

 

Az adatkezelés célja:

 • az Érintett beazonosítása;
 • az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás e-mail útján;
 • az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás telefon útján;
 • az Érintett számára ajánlatétel;

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó (Érintett) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés helye: Az adatok kizárólag az Adatkezelő tárhelyén kerülnek rögzítésre.

 

Az érintettek köre: Weboldalon a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy az ajánlatkérésre szolgáló űrlapot kitöltő Érintettek;

 

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja részére a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat (kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés) teljes körűen nyújtani.

10.2. A Webáruházból történő rendelés (regisztrációval vagy regisztráció nélkül) során megadott személyes adtok kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Érintett a Weboldalon található Webáruházból regisztrációval (fiók létrehozásával) vagy regisztráció nélkül (fiók létrehozása nélkül) is rendelhet terméket. Fiók létrehozása esetén a megrendelés során megadott adatokat a rendszer megjegyzi, s azokat a későbbi megrendelés alkalmával automatikusan kitölti úgy azonban, hogy az időközben bekövetkezett adatváltozás átvezethető.  A megrendelt termék fizetése utánvéttel történik. Az Adatkezelő a Felhasználók által a Weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a szolgáltatásai nyújtása érdekében kezeli.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (telefonszám, e-mail cím)
 • számlázás adatok (keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • szállítás adatok (keresztnév, vezetéknév, cím).

 

Az adatkezelés célja:

 • az Érintett be​azonosítása;
 • regisztrációhoz kötött szolgáltatások (pl. automatikus adatkitöltés) igénybevételének lehetősége;
 • az Érintettel ​való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás;
 • az Adatkezelő által kínált szolgáltatás nyújtása;
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése
 • számviteli törvénynek megfelel számla kiállítása
 • az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és szerződéses jogainak gyakorlása;
 • elemzések, statisztikák készítése,
 • szolgáltatások fejlesztése

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződés létrejöttéig az adatkezelés jogalapja a Felhasználó (Érintett) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.
 • a szerződés létrejöttét követően az adatkezelés jogalapja a felek között létrejött szerződés teljesítése
 • a számlakiállítás esetén az adatkezelés jogszabályon alapul;

 

Az adatkezelés helye: A Webáruházban leadott rendelésa WordPress programba kerülnek rögzítésre, ahonnan automatikusan továbbítódnak a „CAS” elnevezésű CRM adatbázisba, onnan pedig a „Mago.Net” nevű számlázó programba.

 

Az érintettek köre:A Webáruházból rendelő Felhasználók (Érintettek).

 

Az adatkezelés időtartama:

 • hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;
 • szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés időtartama aszerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;
 • számlakiállítás esetén az üzleti kapcsolat lezárásától számított 8 (nyolc) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem tudja igénybe venni a Webáruházszolgáltatást.

 

10.3. Személyesen történő megrendelés során megadott személyes adtok kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy megrendelését személyesen adja le az Adatkezelő székhelyén üzemeltetett irodában.A megrendelt termék fizetése utánvéttel történik. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat kizárólag a szolgáltatásai nyújtása érdekében kezeli.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (telefonszám, e-mail cím)
 • számlázás adatok (keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • szállítás adatok (keresztnév, vezetéknév, cím).

 

Az adatkezelés célja:

 • az Érintett be​azonosítása;
 • az Érintettel ​való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás;
 • az Adatkezelő által kínált szolgáltatás nyújtása;
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 • számviteli törvénynek megfelel számla kiállítása;
 • az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és szerződéses jogainak gyakorlása;
 • elemzések, statisztikák készítése;
 • szolgáltatások fejlesztése;

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződés létrejöttéig az adatkezelés jogalapja a Felhasználó (Érintett) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása;
 • a szerződés létrejöttét követően az adatkezelés jogalapja a felek között létrejött szerződés teljesítése;
 • a számlakiállítás esetén az adatkezelés jogszabályon alapul;

 

Az adatkezelés helye: A személyes megrendelés keretében megadott adatok a „CAS” elnevezésű CRM adatbázisba kerülnek rögzítésre, ahonnan automatikusan továbbítódnak a „Mago.Net” nevű számlázó programba.

 

Az érintettek köre: A személyesen rendelést leadó Érintettek.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;
 • szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés időtartama aszerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;
 • számlakiállítás esetén az üzleti kapcsolat lezárásától számított 8 (nyolc) év

 

A Felhasználó a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.

10.4. Számlakiállítással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az Adatkezelő kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési iratok között.

 

Kezelt személyes adatok köre:

A számla kiállításához szükséges adatok: Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, és módja, a megbízási díj összege.

 

Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítse.

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és a számlázó programban is rögzítésre kerülnek.

 

Az érintettek köre: Az az Érintett, akinek díjfizetési kötelezettsége keletkezik az Adatkezelővel szemben.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • a számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud vele szerződéses jogviszonyt létesíteni.

 

10.5. Az igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő Érintettel szemben jogos igényeink érvényesítése érdekében felhasználhatóak.

 

Kezelt személyes adatok köre: A kezelt adatok köre függ az érvényesíteni kívánt igény természetétől, jogalapjától és jellegétől. Az igényérvényesítés keretében az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat felhasználható, amennyiben azt az igényérvényesítés szükségessé teszi.

 

Az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • jogszabályi rendelkezés ott, ahol az igényérvényesítést jogszabály lehetővé teszi;
 • a szerződés teljesítése ott, ahol az igényérvényesítés a felek közötti szerződésen alapul;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és a HBO adatbázisban is rögzítésre kerülnek.

 

Az érintettek köre: megbízási szerződést kötő ügyfelek (Érintett)

 

Az adatkezelés időtartama:az adatkezelés időtartama aszerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait a fentebb felsorolt adatkezelések valamelyike során bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére.

 

10.6. Az Adatkezelővel létesített munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő kezeli a vele munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített Érintettek személyes adatait.

A kezelt személyes adatok köre:

 • munkavállaló teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, bankszámlaszáma, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített Érintettel teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adószáma, bankszámlaszáma, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés célja:

 • munkaviszonnyal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. munkavállaló bejelentése, táppénz, munkabérfizetés, stb.)
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása, díjfizetés, stb.)
 • az Érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
 • szakmai előmenetel biztosítása

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
 • a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;
 • szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettség teljesítése
 • a szerződéses jogviszony megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, majd azokat az Adatkezelő feltölti az adatbázisába.

 

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi olyan személy érintett, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;
 • a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítse érdekében kezelt személyes adatok tekintetében a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 8 (nyolc) év;
 • a számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;
 • a munkaviszonnyal összefüggő iratok kezelésének időtartama 50 (ötven) év
 • egyéb esetekben az adatkezelés időtartama aszerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja a jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, amelyből kifolyólag nem tud az Érintettel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni és vele a kapcsolatot tartani.

 

10.7. A munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatainak kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő a vele munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni kívánó Érintett személyes adatait kezeli.

 

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett teljes neve, az Érintett önéletrajza és az abban foglalt valamennyi személyes adat, az Érintett szakmai tapasztalatai, az érintett telefonszáma, e-mail címe;

Az adatkezelés célja:

 • munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése
 • a jelentkező számára személyre szabott állásajánlatok küldése

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
 • a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre attól függően, hogy az Érintett milyen formában küldte el a jelentkezését.

 

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi olyan személy érintett, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kíván létesíteni.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a nála munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező személyek személyes adatait, az önéletrajzokat, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy a jelentkezés elutasítását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy későbbi jogviszony létesítés érdekében és céljából legfeljebb 1 (egy) évig tovább kezelje.

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud részére munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére ajánlatot tenni, vele kapcsolatot tartani.

 

10.8. Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatainak kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő kezeli a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerek (pénzügyi intézmények, biztosítótársaságok, lakástakarék pénztárak) képviselőinek és kapcsolattartóinak személyes adatait. A kapcsolattartótól a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást a partnernek kell beszereznie.

 

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett teljes neve, az érintett telefonszám, e-mail címe;

Az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses kapcsolat teljesítése
 • az adatkezelő jogos érdeke

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
 • a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) teljesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre az Adatkezelő adatbázisába.

 

Az érintettek köre: az Adatkezelő partnereinek képviselői, kapcsolattartói (Érintettek);

 

Az adatkezelés időtartama:az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses kapcsolat időtartama.

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja a partnereivel a kapcsolatot tartani.

 

10.9. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

Az egyes közösségi oldalakon az Adatkezelő létrehoz és működtetett oldalakat (pl. Molnár Fogtechnikai Kereskedőház), csoportokat, és kezeli az itt megadott személyes adatokat. Az adatkezeléssel érintett személyek azok, akik regisztráltak a közösségi oldalakon és „lájkolták” az Adatkezelő által létrehozott oldalt vagy beléptek az adatkezelő által létrehozott és kezelt csoportba.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • az egyes közösségi oldalakon létrehozott oldalt „lájkoló” regisztrált felhasználók felhasználóneve neve és a felhasználó nyilvános profilképe.
 • az egyes közösségi oldalakon létrehozott csoportokba belépett regisztrált felhasználók felhasználóneve neve és a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő szolgáltatásainak megismertetése és népszerűsítése
 • a közösségi oldalakon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama:Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem láthatja az Adatkezelő által fenntartott oldalakon és csoportokban közzétett cikkeket, hirdetéseket.

 

10.10. Hírlevél, DM tevékenység

 

Az adatkezelés ismertetése:

Amennyiben ahhoz az Érintett hozzájárul, az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Érintett megadott e-mail címét felhasználja arra a célra, hogy részére az Adatkezelővel, az Adatkezelő tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. Az Érintett hozzájárulása esetén az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

Az Érintett a hírlevelek és reklámok küldését megtilthatja.

Az Adatkezelő jogosult a regisztrált érintettek számára reklámot megjeleníteni, ez azonban nem minősül közvetlen megkeresés módszerével küldött reklámnak.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen hírleveleket.

 

Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintett valamennyi, a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg. Felhasználó a hírlevelekről az üzenetben lévő linkre kattintva leiratkozhat, egyéb esetben pedig a hozzájárulását szóban vagy írásban visszavonhatja.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • név, e-mail cím

 

Az adatkezelés célja:

 • reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az Érintett részére,
 • az Érintett részére tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, ajánlatokról, ingatlanokról, akciókról, új funkciókról stb.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés helye: Az adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre az Adatkezelő adatbázisában.

 

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó Érintettek;

 

Az adatkezelés időtartama:Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonása, azaz a leiratkozásig tart.

 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

 

Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem kaphat hírleveleket és marketing célú üzeneteket.

 

10.11. Cookie Policy, GoogleAdWords, Google Analytics, Facebook Pixel

Cookie Policy

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.molnarkerhaz.hu Weboldalra és annak aloldalaira történő belépéssel, ha ezt a Felhasználó által használt böngésző beállítások engedik, a weboldal automatikusan ún. számítógépes „sütiket” (cookie) hoz létre.

 

A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerülhet az Érintett számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor az Érintett egy Weboldalt látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között azonosítják Felhasználóhoz tartozó munkamenetet a szerveren, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, információt gyűjthetnek a Felhasználó szokásairól a weboldalon, felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához, felhasználásra kerülnek pl. az online keresők használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Weboldal használatát a Felhasználók számára.

 

A süti egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik “passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a Felhasználó merevlemezének adataihoz. Mivel azonban a Felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így számos antivírus program a sütiket folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett sütik többszintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az Érintett vissza tudja utasítani a sütik használatát a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni a Weboldal minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül az Adatkezelő sem tudja garantálni az Érintettnek a Weboldal teljes körű használatát.

 

A Weboldalon használt sütik önmagukban nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani.

 

Amire az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal használja a sütiket:

 • azonosítja a szerver felé a munkamenetet, a keresők és egyéb folytonosságot igénylő szolgáltatásaink számára;
 • tárolja milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe;
 • konverzió követésre és hirdetés optimalizálásra;
 • látogatási statisztikák készítéséhez;

 

A fentiek alapján az Adatkezelő a sütiket alapvetően  információ gyűjtésre használja fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és Weboldal fejlesztése céljából.

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a Felhasználók böngészhessék a Weboldalt, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a Felhasználó által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről, ha az így van beállítva.

 

A Weboldalon használt harmadik fél általi sütik

 

A web és a sütik működési alapelvei miatt, a Weboldal használata során létrejöhetnek egyéb harmadik fél általi sütik is, melyekre az Adatkezelőnek nincs ráhatása.

 

A cookei-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Google AdWords és Remarketing szolgáltatása

 

Az Adatkezelő a GoogleAdWords nevű reklámprogramot használja, annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A konverziókövetés a Google Inc. elemzőszolgáltatása.

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén vagy böngészésre alkalmas más eszközén elhelyezett sütik segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek, és amelyek nem gyűjtenek személyes adatokat, így általuk a Felhasználó (Érintett) nem azonosítható.

 

A Weboldal a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódját is használja, annak érdekében, hogy a Weboldalra látgatókat később a Google Display hálózatába tartozó Weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. A google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick sütik adatait is gyűjti. A DoubleClick sütik révén lehet használni a remarketing szolgáltatást. Ezeket a sütiket az Érintett a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

Google Analytics statisztikai szolgáltatása

 

Az Adatkezelő a Weboldalon alkalmazza a Google Analytics alkalmazást, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása.  A Google Analytics szövegfájlokat (cookei-kat) használ, amelyek automatikusan lementődnek a felhasználó számítógépére, ezáltal elősegítik a felhasználó által látogatott Weboldal látogatásának elemzését. A Google Analytics sütik információt gyűjtenek arról, hogy használják a Felhasználók a Weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). Ezek a sütik olyan statisztikai információkat gyűjtenek, mint pl. mely oldalt nézte meg a látogató, a Weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Mindezt az Adatkezelő a Weboldal fejlesztésének, valamint a Felhasználók számára biztosított élmények javítása céljából használja fel.

 

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

Facebook Pixel

 

Az Adatkezelő Facebook pixelt használunk a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, egyéni célközönség létrehozása céljából. A Facebook pixel a Weboldal forráskódjába elhelyezett kódrészlet, melynek alkalmazásával a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a Felhasználók tevekénységet a Weboldalon  nyomon kövesse sütik használatával. Segítségével olyan Felhasználók számára jelenítheti meg az Adatkezelő a hirdetést, akiket érdekelhetnek a szolgáltatások, vagyis optimalizálni tudja a hirdetések megjelenítését. A Facebook pixel segítségével készült remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

További információk:

 

 

Sütik letiltása

 

A sütik alkalmazását a Felhasználó a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

 

11. Az Érintett jogai, a jogok érvényesítésének módja

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett alábbi jogait, biztosítja továbbá, hogy az Érintett a jogait bármikor korlátozás nélkül gyakorolhassa.

 

11.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintettkérheti, hogy az Adatkezelő- szóban vagy írásban – tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e az ő személyes adatait.

 

Az Érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényesajánlott levélben, valamint az adatvedelem@molnarkerhaz.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. A levélben küldött tájékoztatáskérés akkor tekinthető hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintettegyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

11.2. Hozzáféréshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő biztosítson számára hozzáférést az általa kezelt személyes adataihoz, azaz hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja;
 2. az Érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

​Az Érintett által az egyes szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok megtekinthetőek az egyes szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

11.3. Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

11.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

 

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) személyes adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az Adatkezelő által küldött hírlevelekről az azokban található leiratkozás linken keresztül lehet leiratkozni. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érintett személyes adatait törli.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok törléséről nyilvántartást vezet.

 

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt az Adatkezelő ellenőrzi a kezelt személyes adatok pontosságát.

 1. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 3. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

 

 

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa azAdatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 1. az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 

Ezen jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

11.7. A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, abban az esetben az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

Az Adatkezelő a tiltakozó Érintettekről és a tiltakozással Érintett személyes adatokról nyilvántartást vezet.

 

11.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

11.9. A visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról nyilvántartást vezet.

 

11.10. Az Érintett kérelmeinek kezelése

 

Az Érintett a fent írt jogait bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az adatvedelem@molnarkerhaz.hu e-mail címre küldött e-mailben gyakorolhatja. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

Az Érintett megkeresésére az Adatkezelő késedelem nélkül de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol a megkereséssel azonos vagy az Érintett által kért formában.

 

12. A személyes adatok továbbítása

 

12.1.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőkön és Adatfeldolgozókon kívül az Érintett hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja át.

 

12.2.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem vonható felelősségre.

 

Amennyiben az adattovábbítás törvényen alapul, az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.

 

12.3.

Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás éstárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személyszámára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára az Érintett külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban az Érintettmegfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal,hogy ezen adattovábbítás az Érintettet nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít az Érintettszámára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az Érintettadatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

 

12.3.

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adati továbbítását bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az adatvedelem@molnarkerhaz.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelőtől. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

12.4.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.

 

12.5.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

13. Az adatfeldolgozók, a személyes adatokhoz hozzáférők köre

 

13.1.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozókat igénybe venni.Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és az Adatkezelőtől kapott utasítások szerint az Adatkezelő nevében jogosultak eljárni.

Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, amelyről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

13.2.

A jelen Tájékoztatóban írt adatkezelések vonatkozásában Adatfeldolgozók lehetnek az Adatkezelővel jogviszonyban álló egyéb közreműködők (pl: operatív vezetők, informatikusok, marketingesek, adminisztratív munkatársak, könyvelő, jogi képviselő, stb.).

 

Adatfeldolgozók lehetnek továbbá különösen: tárhelyszolgáltató, felhőszolgáltató, telefonszolgáltató, internetszolgáltató, stb.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 

13.3.

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó (CRM rendszer és a számlázó program üzemeltetője):

PENTATRADE Kft. (1116 Budapest, Vasvirág sor 52.) – a „CAS” elnevezésű CRM adatbázis és a „Mago.Net” számlázó program üzemeltetője

 

Az Érintett által leadott megrendelés kiszállítása érdekében az Adatkezelő az Érintett nevét, a szállítási címet és a telefonszámot a szerződés teljesítése érdekében továbbítja a DPD Futárszolgálatnak (DPD Hungária Kft., székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.), amely gazdasági társaság Adatfeldolgozónak minősül.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató:

 

13.4.

Az Adatkezelő adatbázisában nyilvántartott adatokat kizárólag azok a munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

14. Külső szolgáltatók

 

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.  A Külső szolgáltatók adatbázisaiban kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

 

Az Adatkezelő által igénybe vett Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 

15. Adatvédelmi incidens

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

 

Az adatvédelmi incidensek kezelésére az Adatkezelő Adatvédelmi incideskezelési szabályzata az alkalmazandó.

 

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

16. Jogérvényesítési,jogorvoslati lehetőségek

 

Az Érintett bármely, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelőt az adatvedelem@molnarkerhaz.hu e-mail címen.

 

Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Honlap: ​ www.naih.hu.

 

Az Érintett a jogainak az Adatkezelő által történt megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat az Adatkezelővel szemben.

 

17. A Tájékoztató módosítása

 

A Tájékoztató rendszeres felülvizsgálatáról és aktualizálásáról a Molnár Kereskedőház Kft. gondoskodik a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az Adatkezelő a módosított Tájékoztatót közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

18. Hatályba léptető rendelkezés

 

Jelen Tájékoztatót a Molnár Kereskedőház Kft. taggyűlése 2018. május 24. napján fogadta el és hagyta jóvá.

 

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.